CATALÀ-ALEMANY TRADUCCiÓ JURADA

CATALÀ-ALEMANY TRA­DUC­CiÓ JURADA

Ofer­ta de serveis 
Grà­cies a la nos­tra àmplia xarxa de pro­fes­sion­als, podem oferir els nos­tres serveis en una gran quan­ti­tat d’id­iomes i espe­cial­i­tats. Des de la nos­tra agèn­cia de tra­duc­ció a Barcelona ofer­im difer­ents serveis lingüístics:

Tra­duc­ció especialitzada
(vejeu l´apartat idiomes i especialitats)

Tra­duc­ció jurada
La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial d’un doc­u­ment gen­eral­ment de tipus jurídic, admin­is­tratiu o econòmic que només pot ser real­itza­da per un tra­duc­tor o intèr­pret jurat, nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent, i cer­ti­fi­ca­da per aque­st pro­fes­sion­al amb el segell i la sig­natu­ra per donar fe públi­ca del doc­u­ment i de la fideli­tat de la tra­duc­ció. Per tant, una tra­duc­ció jura­da es difer­en­cia d’una tra­duc­ció nor­mal perquè és sig­na­da i segel­la­da per un tra­duc­tor habil­i­tat per fer-ho i té, a més, caràc­ter ofi­cial davant les autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques, etc.). A difer­èn­cia de la res­ta de tra­duc­cions, les tra­duc­cions jurades es lli­uren en paper, és a dir, que cal fer-ho a l’oficina en mà o a través del cor­reu postal.Traductors reconeguts pel Min­is­te­rio de Asun­tos Exte­ri­ores Exte­ri­ores o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català.

Cor­rec­ció de textos
 Els nos­tres cor­rec­tors són lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls.

Inter­pretació 

Inter­pretació simultània
Els intèr­prets tre­ballen per torns en equips de dos en cab­ines insonoritzades. És ide­al per a actes amb una gran afluèn­cia de públic i trans­mis­sions en directe, ja que els oients reben la tra­duc­ció a temps real. És la modal­i­tat que s´utilitza en con­gres­sos, con­fer­èn­cies, tallers i sem­i­naris. Les instal·lacions on es dugui a terme l’esdeveniment han de comp­tar amb cab­ines d’interpretació insonoritzades i equip de so.

Inter­pretació consecutiva
La inter­pretació con­sec­u­ti­va es du a terme després de la locu­ció, és a dir, l’o­rador i l’in­tèr­pret alter­nen els dicur­sos. És una activ­i­tat que exigeix un alt grau de con­cen­tració, per això si es trac­ta d’in­ter­ven­cions llargues és reco­man­able alternar diver­sos intèrprets.

La inter­pretació con­sec­u­ti­va és la més ade­qua­da per a sem­i­naris, actes de cloen­da o inagu­ració, rodes de prem­sa, etc

 D’enllaç/bilateral
L’intèrpret fa de comu­ni­cador entre divers­es per­son­es, alter­nant la llen­gua d’unes i altres. L’intèrpret expli­ca el que s’ha dit després que par­li l’interlocutor. És el tipus d’interpretació que s’utilitza, per exem­ple, en reunions.

Inter­pretació jurada
Els intèr­prets jurats són reconeguts pel Min­is­teri d’Assumptes Exte­ri­ors, o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català.
Els serveis d’interpretació jura­da són requer­its nor­mal­ment per la fir­ma d’escriptures notar­i­als, doc­u­mentació a min­is­teris, tri­bunals i d’altres insti­tu­cions on sigui oblig­atòria la presèn­cia d’un tra­duc­tor jurat.

CATALÀ-ALEMANY TRA­DUC­CiÓ JURADA Servei de tra­duc­ció a tota Catalun­ya i a les Illes Balears
Barcelona, L’Hos­pi­talet de Llo­bre­gat, El Prat de Llo­bre­gat, Badalona, Ter­ras­sa, San­ta Colo­ma de Gramenet, Sabadell, Mataró, Cor­nel­là de Llo­bre­gat, Sant Boi de Llo­bre­gat, Sant Cugat del Val­lès, Man­re­sa, Vilano­va i la Gel­trú, Vilade­cans, Gra­nollers, San Celoni, Castellde­fels, Cer­dany­ola del Val­lès, Mol­let del Val­lès, Girona, Blanes, Olot, Lloret de Mar, Salt, Figueres, Palafrugell, Sant Feliu de Guíx­ols, Bany­oles, Palamós, Sant Antoni de Calonge, Ros­es, Ripoll, Llei­da, Tàr­re­ga, Bal­a­guer, Mollerus­sa, La Seu d’Urgell, Cervera, Sol­sona, Alcar­ràs, Les Borges Blan­ques, Agra­munt, Tremp,  Alpi­cat, Viel­la, Ampos­ta, Guis­sona, Tar­rag­o­na, Reus, Tor­tosa, El Ven­drell, Cam­brils, Valls, Salou, Calafell, Pal­ma de Mal­lor­ca, Eivis­sa, Menor­ca, Maó , Ciu­tadel­la, For­mentera, Valèn­cia — Gan­dia, Tor­rent , Sagunt, Pater­na, Mis­la­ta, Alzi­ra, Bur­jas­sot, Ontinyent, Xiriv­el­la, etc.